Regulamin

 

REGULAMIN PORTALU KOMERSO.PL

 

§ 1
Definicje

W niniejszym Regulaminie portalu komerso.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Wydawcy” – podmioty będące współwłaścicielami Portalu, tj.:
i. DevaGroup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-010), przy ul. Łokietka 8D/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000904014, NIP: 6772445840, REGON: 384046823;

ii. Spółka Content House sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-518), przy ulicy Orląt Lwowskich 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580143, NIP: 6772393511, REGON: 362724039, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 100 zł;

b. „Portal” – portal internetowy znajdujący się na stronie internetowej
www.komerso.pl oraz jej podstronach;

c. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Portalu,

d. „Zarejestrowany Użytkownik” – osoba, która zarejestrowała się w Portalu, zgodnie z postanowieniem § 3 Regulaminu.

§ 2
Przedmiot umowy

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawców na rzecz Użytkowników polegających na:
a. umożliwieniu Użytkownikom dostępu do pełnej treści Portalu, w tym artykułów i publikacji przeznaczonych wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych,
b. umożliwieniu Użytkownikom pobrania materiałów dodatkowych zamieszczonych w Portalu, w tym e-booków.

§ 3
Dostęp do pełnej treści Portalu

1. Niektóre artykuły i publikacje nie są dostępne dla wszystkich Użytkowników w całości.
2. Dostęp do całości artykułów i publikacji dostępnych na Portalu mają wyłącznie Zarejestrowani Użytkownicy.
3. Osoba chcąca zarejestrować się w Portalu powinna kliknąć przycisk „Rejestracja”.
4. Następnie należy wypełnić formularz i podać w nim: adres e-mail, oraz imię.
5. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
6. W celu zarejestrowania się w Portalu, konieczne jest również zaznaczenie rubryki o akceptacji Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji marketingowych od Wydawców oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od firm współpracujących z Wydawcami.
7. Zgody, o których mowa w ust. 6 mogą zostać wycofane w każdej chwili. Wycofanie zgody równoznaczne będzie z rezygnacją z dostępu do pełnej treści Portalu.
8. Kliknięcie przycisku „Rejestruję się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wydawców i jest równoznaczne z rejestracją w Portalu.
9. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o rejestrację w Portalu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 8 niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Wydawców.

§ 4
Umożliwienie pobierania materiałów dodatkowych

1. Osoba chcąca pobrać materiały dodatkowe powinna kliknąć przycisk „Pobierz e-book”.
2. Następnie należy wypełnić formularz i podać w nim: adres e-mail, oraz imię.
3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
4. W celu pobrania materiałów dodatkowych, konieczne jest również zaznaczenie rubryki o akceptacji Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji marketingowych od Wydawców oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od firm współpracujących z Wydawcami.
5. Zgody, o których mowa w ust. 6 mogą zostać wycofane w każdej chwili.
6. Kliknięcie przycisku „Wyślij” powoduje wysłanie formularza do Wydawców.
7. Po wysłaniu formularza do Wydawców następuje zapisanie Użytkownika do newslettera oraz możliwe jest pobranie przez Użytkownika materiałów dodatkowych.
8. Z uwagi na fakt, że usługa Wydawców polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi materiałów dodatkowych wykonywana jest w chwili określonej w ust. 6 powyżej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
9. Użytkownik może wypisać się z newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w mailach otrzymywanych w ramach newslettera lub poprzez wysłanie do Wydawców oświadczenia woli w tym zakresie.

§ 5
Ochrona treści umieszczonych na Portalu

1. Zamieszczone w Portalu treści i artykuły, jak również materiały dodatkowe, które Użytkownicy mogą pobrać zgodnie z postanowieniem § 4 Regulaminu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Kopiowanie, zmienianie, udostępnianie oraz przedrukowywanie treści, o których mowa w ust. 1 wymaga zawarcia z Wydawcami odpowiedniej umowy licencji.
3. Jeśli Użytkownik chce zawrzeć z Wydawcami umowę licencji, powinien skontaktować się z Wydawcami wysyłając wiadomość e-mail na adres: redakcja@komerso.pl.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. W trakcie korzystania z Portalu oraz w korespondencji z Wydawcami zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
2. Regulamin jest dostępny na stronie www.komerso.pl.